0342 000 00 00 info@mehmetalierusluvakfi.com

Vakıf Senedi


MEHMET ALİ ERUSLU EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1: Vakfın adı, Mehmet Ali ERUSLU Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2: Vakfın yönetim merkezi, Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 2 nci Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı No: 39 dur. Aynı yerleşim yeri içinde yönetim kurulunun kararı ile adres değiştirilebilir. Aynı yerleşim yeri içerisinde yapılacak adres değişikliği, değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili bölge Müdürlüğüne bildirilir. Vakıf yönetim kurulu kararı ve ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve dışında şube veya temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3: Eğitim, Sağlık, kültür, sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere kurulan Vakfın Amacı:
a) Fakir, düşkün ve muhtaçlara her türlü yardımda bulunmak,
b) Kamu hizmetlerine yardımcı olmak maksadıyla her kademede Eğitim, Sağlık ve Öğretim kurumları açmak. Kurulmuş ve kurulacak eğitim ve sağlık tesislerine katkıda bulunmak.
c) Orta ve Yüksek dereceli okullara ve bütün mesleki okullara Üniversiteye devam eden talebelere yurtlar yapmak, yiyecek ve yatacak yer temin etmek. Burs vermek.
d) İslam Dininin yaygınlaşması için Camii, Kuran Kursu yaptırmak ve tamir ettirmek.

VAKFIN FAALİTLERİ
Madde 4: Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.
a) Mevzuat dahilinde uygun görülecek yerlerde her nevi eğitim ve öğretim kurumları, kültür tesisleri, kurslar, okullar, üniversite, kitaplık, işlik, laboratuar, öğrenci yurdu açar.
b) Camii ve Kuran kursları yaptırmak. Tamir ettirmek.
c) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olur, yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere uluslar arası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunur.
d) Yaşlı ve muhtaçlar için huzurevleri, sağlık ve rehabiitasyon merkezleri, hastaneler, sağlık ocakları açar.
e) Eğitim ve öğretim sağlayacak kurumları açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlara ortak programlar geliştirmek, uygulamak.
f) Bağımsız olarak veya bilgi, para, malzeme ve benzeri yardımda bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, eğitsel, kültürel, sanatsal nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.
g) Bilimsel amaçlar doğrultusunda eğitim ve öğretim kurumları, geliştirme merkezleri ve benzeri kurslar açmak, yayınlar yapmak, benzeri alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak; karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.
h) Konaklamaya, barınmaya, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli kamplar, yurtlar ve tesisler ile spor ve sağlık tesisleri, huzur evleri, çocuk yuvaları ve benzeri tesisleri kurmak, satın almak, kiralamak, işletmek
ı) Vakfa gelir sağlamak amacıyla, yürürlükteki mevzuata göre yurt içinde veya dışında her türlü şirket kurmak, kurulmuş olan şirketlere ortak olmak, gerektiğinde yabancı şirketlerle ortaklık yapmak veya kurulan şirketlere yabancı ortak almak.
i) Çevre koruma bilinci artırmak için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
j) Amacı ve faaliyetleri ile ilgili hizmet ve çalışmaları yürütürken, ayrıca her türlü gerçek ve tüzel kişi ve özel kuruluşlar, tüzel kişiliği bulunmayan cemiyet ve topluluklar ile işbirliği yapmak ve bu işbirliği kapsamında bu kişi ve kuruluşlar ile ortak faaliyet yürütmek, gerektiğinde sözleşme yapmak,

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
Madde 5: Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, taşınmaz mallarda cins tashihi, plan tadilatı yapmaya ve yaptırmaya, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır malları ve paraları yönetim ve tasaruftan, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirlerle kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerinin kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefaletin, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu'nun 48 nci madddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 6: Vakfın kurucularının ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir. Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa ERUSLU

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 7: Vakfın mal varlığı,
a) Kurucular Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa ERUSLU tarafından T. Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdinde Bloke edilen 50.000,00 TL'si (Ellibin) dır._
b) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, pirim, komisyon ve diğer gelirleriyle bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
c) Vakfın sahibi bulunduğu yada ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklarından elde edilecek gelirler,
d) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulu'nca amaca uygun bulunacak koşullu yada koşulsuz her türlü bağışlar; ölüme bağlı tasarruflar yoluyla yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile iş birliği_ sonucu elde edilen gelirler ve yerli yada yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,
e) Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etütler, projeler sonucu elde edilecek gelirler,
f) Yayın, kurs, seminer, sergi, kermes, geziler, her türlü gösteri, fuarlar, paneller, konferanslar, balo, yemek, çay ve piyano gibi etkinliklerden elde edilecek gelirler,
g) Kuruluştan sonra kabul edilecek yeni üyelerin Yönetim Kurulu'nca belirlenecek miktarda olmak üzere yapacakları ayni veya nakdi giriş bağışları,

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8: Vakfın amaçlarına aykırı davranış ve eylemlerde bulunan ve sahip olduğu mallara ve tesislere zarar veren, vakfı maddi manevi zarara uğratan ve vakfa karşı tahhütleri yerine getirmeyen, vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli olduğu ve yönetim kurulunca görevlendirildiği halde bu görev ve yükümlükleri yerine getirmeyen üyeler yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır ve tahhütlerini yerine getirmeye, verdikleri zararı gidermeye, görevlerini yapmaya, davet edilir. Uyarının sonuçsuz kalması halinde üyenin kesin veya geçici olarak üyelikten çıkarılması yönetim kurulunca Mütevelli Heyet'e teklif edilir. Teklif halinde konu, Mütevelli Heyet in 'de görüşülür ve karara bağlanır.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 9: Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukiki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 10: Vakıf organları şunlardır,
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 11: Mütevelli Heyeti Vakfın en yetkili karar organıdır. Vakıf Mütevelli Heyeti, aşağıda isimleri yazılı gerçek kişilerden oluşur. İlk mütevelli heyeti, vakfın tescilini müteakip bir ay içerisinde toplanarak... Ve Madde 14. Maddelerde belirtilen şekilde yönetim ve denetim kurulunu oluşturabilmek için mütevelli heyete üye alır. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa yada başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetinin 2/3 çoğunluğunun vereceği karar ile seçim yapabilir. Mütevelli heyetinin 2/3 çoğunluğunun kararıyla gerçek kişilerden mütevelli heyetine üye alınabilir. Mütevelli heyet üyesi geçerli bir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması halinde mütevelli heyet üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Vakfın kuruluştaki mütevelli heyet üyelerinin ad ve soyadı aşağıda gösterilmiştir.
Ökkaş ERUSLU, Zeki ERUSLU, Kahraman ERUSLU, Mustafa ERUSLU

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12: Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Başlıca görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek
b) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek
c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesapları ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, vakfın sona ermesine tasfiye sonucu elde edilecek değerlerin tahsisine karar vermek,
g) Kendi teklif ve temennilerini yönetim kuruluna ulaştırmak,
h) Yönetim Kurulunca arz edilen konular karar bağlamak,
ı) Vakıf faalitleri konusunda panel politikaları belirlemek,
i) Yönetim Kurulunun Vakıf resmi senedi ile kendisine verilen görevleri yerine getirmede yetersiz kaldığı, ihmal gösterdiği, kusur ve kastının bulunduğu durumlarda Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte birinin (1/3) yazılı isteğiyle Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görevden uzaklaştırılmasını mahkemeden talep edebilir.
j) Mütevelli Heyet üyelerince her yıl Vakıf'a yapılacak katkı payını belirlemek
k) Bu Resmi Senette ve Vakıflar ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuatta ön görülen diğer görevleri yapmak.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI
Madde 13: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl olağan olarak en az bir defa; en geç Şubat ayı sonuna kadar toplanır. Mütevelli Heyeti ayrıca, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az onda birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı yapan üyelerin gündeme esas olarak çağrı sebebini bildirmeleri zorunludur. Aksi takdirde olağanüstü toplantı çağrısı yapılmamış sayılır. Olağanüstü toplantı, toplantı isteğinin Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde düzenlenir. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divan teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce bir mahalli gazetede ilan edilir, veya vakıf temsilcisi ve Mütevelli Heyeti üyelerine Üyelerin Vakfa bildirdikleri son adreslerine imza karşılığı mektup ile bildirilir. Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı en az bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıda bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mazeretsiz ve vekalet bırakmaksızın üç kere arka arkaya Mütevelli Heyeti toplantısına katılmayan üyenin Mütevelli Heyeti üyeliği sona erer. Mütevelli Heyeti tarafından alınan tüm kararlar Noterden tasdikli Mütevelli Heyeti karar defterine kaydedilir. Bu kararların altında Mütevelli Heyeti Divan Başkanı ve Divan üyelerinin imzalarının bulunması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 14: Vakıf Yönetim kurulu, Mütevelli Heyetinin kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıllığına seçeceği (9) asil ve (9) yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna, Mütevelli Heyeti dışından seçilecek üyelerin çoğunluk oluşturmaması zorunludur. Yönetim Kurulunun ilk toplasında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) veya yılda en az (4) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (5) olup, kararlar mevcut çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Vakıf Yönetim Kurulu en az üç üyenin yazılı talebi üzerine veya vakıf başkanınca olağan üstü toplantıya çağırılabilir. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Mütevelli Heyeti, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 15: Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Başlıca görev, yetki ve sorumlulukları
a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular, vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açar, işletir, binaları kiralar, yapar, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa eder, tamir eder, genişletir, yetkili makamın izni ile taşınmaz alır, Mütevelli Heyeti' nin de vereceği yetkiyle satar veya başkasına bir suretle elden çıkarır, vakfın taşınmazları üzerine yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunur.
b) Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar, gerekli gördüğü hallerde, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek ve bütçe sınırları içinde belirli görevleri yerine getirmek için, sürekli ya da geçici özel organlar veya çalışma grupları oluşturabilir. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.
c) Vakıf, mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, (şartlı bağışar için şartın vakıf senedine aykırı olmaması ve bağışın değerinin bir yıl bütçesinin değerini aşmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile) şartlı ve şartsız bağışları kabul eder.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. Vakfın leyh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunur, sulh ve ibraya karar verir.
e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli beilrler, atamsını yapar. Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bütçe imkanları dahilinde ücretlerini tayin eder gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içinde yurt dışında şube ve ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişilerin onurlandırılmaları için Müteveli Heyetine teklifte bulunur.
i) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilglili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
j) Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
k) Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
ı) Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
m) Mütevelli Heyetine Gönüllüler Kurulu çalışmaları ve toplantı sonuçları konusunda bilgilendirir.
n) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatını gerektirdiği diğer görevleri yapar.
o) Yönetim Kurulu Madde 16 da tanımlanan icra kurulunu oluşturmakta serbesttir.Ancak oluşturmaması durumdunda Madde 16 da tanımlanan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu görev ve yetkileri haline gelir.

İCRA (YÜRÜTME) KURULU, TOPLANTI VE KARARLARI
Madde 16: İcra kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Muhasip üye ile Yönetim kurulunun kendi içinden seçeceği 2 üyeden oluşan toplam beş kişidir. Görev süreleri bir yıldır. Görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebilirler. İcra kurulu, Yönetim Kurulunca toplantı yapılmadığı zamanlarda, haftada en az bir kez en az üç üye ile toplanır. Vakıfla ilgili kararları alır. Kararlar noterden tasdikli İcra Kurulu karar defterine yazılır ve kurul üyelerince imazlanır ve kurul tarafından uygulanır.

İCRA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 17:
a) Vakfın Üst Kurullarının (Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu) onayından geçen, vakfın yıllık faaliyet programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, vakfın tüm işlerini takip etmek ve Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda verilen yetki çerçevesinde vakıf işleriyle ilgili kararları alıp, yürütmek
c) Vakıf üst kurullarının onayından geçen ve yürürlüğe konulan yönetmelikleri uygulamaya sokmak
d) Vakfa bağlı birim veya iktisadi işletmeleriyle ilgili olarak, yönetim kururlu gündemine alınmasında fayda görülen hususları tespit edip yönetim kuruluna sunmak
e) Vakıf üst kurullarınca belirlenen genel politikalar ışığında vakıf faaliyetlerini düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
f) Verilen yetkiler çerçevesinde, vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmalrı yapmak,
g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve bu çalışmalara dayalı işlemler yapmak, sulh ve ibraya karar vermek,
h) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri ödüllendirmek amacıyla yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
i) Vakfın hesap ve kayıtlarına ilişkin işleri takip etmek, kontrol etmek, gerekli gördüğü takdirde, bu görevlerin tetkik ve ifası için ücret teknik ve uzman kişileri görevlendirmek,
j) Verilen yetkiler çerçevesinde, ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

DENETİM KURULU
Madde 18: Vakıf, Vakıflar genel müdürlüğünün ve üst kuruluşlarının denetimine bağlı olup ayrıca vakıf mütevelli heyeti kendi içinde veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için 3 asil 3 yedek denetim kurulu üyesi seçer. Vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek amacıyla kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yılda en az iki kez yapar.Hesap dönemi itibari ile düzenlenen raporu Mütevelli Heyeti toplantısından en geç (15) gün önce Mütevelli Heyetine sunulmak üzere yönetim kuruluna verir. Denetim kurulu üyeleri isterlerse yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, görüş bildirip önerilerde bulunabilir, ancak oylamaya katılamazlar.

HUZUR HAKKI
Madde 19: Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli heyeti belirler.

ONURSAL ÜYELER
Madde 20: Onursal üyeler yönetim kurulundan bir üyenin başvurması ve en az üç üyenin olumlu oyları ile vakfa veya vakfa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarına önemli maddi ve manevi hizmet, yardım veya katkıları bulunan kişi ve kişilere onur üyeliği verebilir. Onur üyelik belgesi verilen kimselerin adları özel bir deftere kaydedilir. Bu sıfatı alan kişi veya kişiler yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler ancak vakfın hiçbir organında oy hakları mevcut değildir. Görüş ve önerilerinden yaralanılır.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 21: Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Vakıf senedinde yaplıacak değişiklikler yönetim kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

BÜTÇE
Madde 22: Vakfın çalışma ve hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ile vakfın ve varsa işletmelerin gelir-gider çizelgesinden oluşur. Yıllık yönetmeliğinde; öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzenini kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır. Vakıf idari kurul üyelerinin ve idari personelin yönetim kurulu kararı çerçevesinde vakıf işleri için yapacakları seyahat ve masrafları belgelemek şartıyla vakıfça karşılanır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 23: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasviyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli heyetinin kararı ile karar verilen amaç ve gayeleri aynı olan başka bir vakfa devredilir. Vakfın sona ermesi, yönetim kurulunun veya Mütevelli Heyet tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı tekilifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 24: Vakfın gelirleri şunlardır,
a) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek Kira, Prim, Komisyon ve diğer gelirleri ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
b) Vakfın sahibi bulunduğu yada ortak olduğu İktisadi İşletme, Şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
c) Vakfa yapılacak ve Yönetim Kurulunca amaca uygun bulunacak koşullu yada koşulsuz her türlü bağışlar: ölüme bağlı tasarruf yolu ile yapılacak bağışlar; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında Tüzüğe aykırı olmayan faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı vakıflar ve kuruluşlar ile işbirliği sonucu elde edilen gelirler ve yerli ya da yabancı vakıflardan alınacak yardımlar,
d) Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar, Etüdler, Projeler sonucu elde edilecek gelirler,
e) Yayın, Kurs, Seminer, Sergi, Kermes, Geziler her türlü gösteri, Fuarlar, Paneller, Konferanslar, Balo, Yemek, Çay, Piyango etkinliklerinden ve çelenk satışlarından elde edilecek gelirler,
f) Özel ve tüzel kişilik ve kurumlardan sağlanacak gelirler,
g) Her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen üye katkı payı,

VAKIF GELİRLERİN SARF ŞEKLİ
Madde 25:
a) Vakfın yıllık gelirlerinin % 20 si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleriyle Yedek Akçe, vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, %80 i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.
b) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleriyle Yedek Akçe ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
c) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler çalışma dönemi içinde harcanması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
d) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürmek giderlerine ayrılan ödenekleri, yedek akçe ya da vakfın mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.
e) Yönetim kurulunca uygulamaya konulacak Eğitim, Sağlık ve Burs yardımları Yönetmelikleri hükümleri uyarınca, Yoksul, Kimsesiz ve Muhtaç öğrenciler ile öğretim hayatında başarılı öğrenciler ve sporda ve sanatta yetenekli öğrencilere burs yardımı yapılır.
f) Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında kapasitenin en az %10 nun yetenekli ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin yine en az %10 nun maddi imkanı olmayan hastalara tahsisi zorunludur.
g) Vakfın hesap ve kayıtların bilanço esasına göre yürütülür ve defterler tutulur. Yıllık bütçeleri Mütevelli Heyeti' nin onayından sonra yürürlüğe girer.
h) Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.
i) Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin birlikte imzasının bulunması gerekir.
j) Vakıf senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş konularda ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile ilgili genel hukuk kuralları uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın kuruluş işlemlerini yürütmek üzere her konuda Ökkaş ERUSLU yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2: İlk mütevelli heyeti toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden ilk yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

ASİL ÜYELER
1- Ökkaş ERUSLU
2- Zeki ERUSLU
3- Kahraman ERUSLU
4- Mustafa ERUSLU

Back to Top